تاثیر گانودرما لوسیدوم بر بیماری های عصبی

چکیده صد ها سال است که در کشور های آسیایی، گانودرما لوسیدوم به طور گسترده ای جهت بهبود سلامت و طول عمر مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد های دارویی که گزارش شده است شامل فعال شدن پاسخ های ایمنی…

ادامه مطلب