تفاوت اثرات ضد میکروبی بالقوه سه گونه از گانودرما

چکیده: اندام زایشی سه گونه از گانودرما با نام های گانودرما لوسیدوم (G. lucidum)، گانودرما اپلاناتوم (G. applanatum) و گانودرما استرال (G. australe) تهیه شد. اثرات آنتاگونیستی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی این قارچ ها علیه میکروارگانیسم های بیماری…

ادامه مطلب